คุณภาพเป็น ประเพณีของเรา

บริษัท เอเคเอฟ ซีเมอร์ส แอร์พอร์ต จำกัด

จากเมื่อครั้งที่ก่อตั้งบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2551 เราคือบริษัทในเครือ เอเคเอฟ ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านบรรจุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าทางอากาศและการขนส่งสินค้าอันตรายมีฐานการดำเนินการอยู่ที่ World Cargo Centre

การบรรจุภัณฑ์ขนส่งทางอากาศ

“ความรวดเร็วไม่ใช่เรื่องยาก” คือ คำขวัญประจำใจที่สามารถทำได้จริงในบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ด้วยเครื่องมือจากสายการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งก็คือ กล่องกระดาษหนาสามชั้นและกล่องไม้ ทำให้เราสามารถบรรจุหีบห่อสินค้าของท่านเอาไว้ภายในกล่องที่กำหนดขึ้นมาตามความต้องการของลูกค้า กล่องกระดาษ หรือ กล่องพาเลทได้อย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดน้ำหนักของตัวบรรจุภัณฑ์ ปริมาณบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่ตามมาจากการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าน นอกจากนี้สินค้าของท่านยังจะได้รับการปกป้องดูแลเป็นอย่างดีในระหว่างการขนส่งในขั้นต่อไป

การบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตราย

พนักงานของบริษัทผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตราย อีกทั้งยังสามารถรับรองสินค้าในการขนส่งทางน้ำ ทางอากาศ และทางบกได้ บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์กล่องต้นแบบที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อใช้บรรจุภัณฑ์สินค้าอันตรายโดยเฉพาะ 
จากความพยายามให้บริการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับสินค้าของลูกค้าแต่ละรายให้ได้มากที่สุด จึงทำให้ลูกค้าเชื่อถือในความสามารถและประสิทธิภาพของเรา 

 

การบริการอย่างฉับไว

  • บริการบรรจุภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับการขนส่งทางน้ำ ทางอากาศ และทางบก
  • บริการวัสดุบรรจุภัณฑ์ – จัดหาวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์
  • บริการบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตราย
  • ตัวแทนควบคุม (Regulated Agent) ตาม LBA ใบอนุญาตที่ DE/RA/01023-01/1117
  • บริการรับสินค้า ตรวจสอบสินค้า และจัดเก็บสินค้า
  • ระบบรับคำสั่งทำงานด้วยคอมพิวเตอร์
  • ดำเนินการบรรจุภัณฑ์ในสถานที่ต่างๆ ด้วยหน่วยบริการเคลื่อนที่
  • จัดเตรียมเอกสารและบริการ เช่น ตรวจสอบสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก รายการบรรจุภัณฑ์ ใบรับรองสินค้าอันตราย ภาพถ่ายสินค้า
  • บริการตรวจสอบโดยตรงผ่านเครื่องสแกนเนอร์และการตรวจจับกลิ่น

 

 

คุณภาพเป็น ประเพณีของเรา